Asset Publisher Asset Publisher

MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin (zwanym dalej „IYPH”) i zaprosiło Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (FAO), we współpracy z Międzynarodowa Konwencją Ochrony Roślin (IPPC), do zorganizowania Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

Oficjalne hasło obchodów brzmi „Chroniąc rośliny-chronisz życie” (ang. Protecting Plants, Protecting Life).

Głównym celem IYPH 2020 jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowania głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego.

 Lasy Państwowe, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśna, i tym samym chroniąc polskie lasy przed licznymi zagrożeniami ze strony czynników biotycznych i abiotycznych wpisują się w założenia Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

Działalność Lasów Państwowych w ochronie zdrowia roślin:

1. Chronimy zasoby genowe rodzimych gatunków drzew i krzewów leśnych, a także zagrożonych gatunków roślin zielnych i zachowujemy kolekcje roślin. Przykładem może być działalność leśnego banku genów, leśne arboreta i ogrody botaniczne , programy reintrodukcji i restytucji roślin np. cisa.

2. Prowadzimy programy czynnej ochrony cennych siedlisk oraz gatunków roślin zagrożonych wyginięciem poprzez np. bieżące usuwanie powstającej w trakcie wykonywania zabiegów gospodarczych biomasy poza obręb płatów siedliska przyrodniczego w borach chrobotkowych, poprawę warunków wodnych w borach i lasach bagiennych.

3. Prognozujemy występowanie zagrożeń lasów ze strony czynników biotycznych i abiotycznych.

4. Zabezpieczamy lasy przed szkodnikami, chorobami, uszkodzeniem przez zwierzynę poprzez np. mikoryzację sadzonek drzew leśnych w szkółkach, zwalczanie szkodników owadzich w lasach, zabezpieczanie upraw leśnych przed zwierzyną.

5. Chronimy skutecznie las przed pożarami m.in. poprzez rozwijanie i udoskonalanie systemu przeciwpożarowego i modernizację dróg przeciwpożarowych.

6. Realizując program małej retencji zatrzymujemy wodę w lesie, dzięki czemu przeciwdziałamy suszy.

7. Zwalczamy inwazję roślin inwazyjnych np. czeremchę amerykańską, chroniąc rośliny rodzime.

8. Chronimy pszczoły – sprzymierzeńców roślin.

9. Sadzimy drzewa zgodnie z zasadami regionalizacji nasiennej, co zapobiega niekontrolowanemu przemieszczaniu się populacji drzew i skutkuje trwałymi i zdrowymi drzewostanami.

 

10. Sadząc coraz więcej gatunków drzew liściastych dbamy o poprawę zdrowotności lasów, zwiększamy ich różnorodność biologiczną i odporność na zmiany klimatyczne.  Przykładem może być przebudowa drzewostanów, sadzenie rodzimych drzew i krzewów, wprowadzanie domieszek biocenotycznych.

11. Sadząc drzewa zwiększamy możliwość pochłaniania CO2 i produkcji O2 przez lasy oraz zwiększamy lesistość kraju. Dzieje się tak m.in. poprzez projekt rozwojowy Lasów Państwowych – Leśne Gospodarstwa Węglowe.

12. Usuwamy śmieci z lasu.

13. Utrzymując lasy w dobrym zdrowiu dostarczamy na rynek ekologiczne produkty z nich pochodzące: drewno, płody runa leśnego. Przykładem może być projekt rozwojowy Lasów Państwowych – Zdrowa żywność z Polskich Lasów.

  Dbając o lasy stwarzamy możliwość wypoczynku, sportu i rekreacji dla każdego człowieka. Przebywanie w lesie oddziałuje pozytywnie na zdrowie, co można sprawdzić w ramach zorganizowanych akcji biegowych czy rowerowych lub indywidualnych wycieczek leśnych.

Źródło: portalpracowniczy.lasy.gov.pl