Asset Publisher Asset Publisher

Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Europejska sieć Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej, najważniejszych z punktu widzenia całej Europy. System ten nie ma zastępować systemów krajowych, ale je uzupełniać – dawać merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu. Polega on na wybraniu (wg określonych kryteriów), a następnie objęciu skuteczną ochroną określonych obszarów. Dla każdego kraju określono listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000. Podstawę do wybrania i ochrony obszarów zaliczanych do systemu Natura 2000 stanowią dwie dyrektywy europejskie tj. Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa:

Przeczytaj więcej o sieci Natura 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilia złotogłów (fot. H.Perzanowska)

  fot. H. Perzanowska

Na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Międzychód znajduje się 6 obszarów zaliczonych do sieci Natura 2000:

a) Ostoja Międzychodzko-Sierakowska PLH300032.
Jest to Specjalny Obszar Ochrony (SOO) siedlisk o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej (OZW) obejmujący swym zasięgiem powierzchnię 7 591,08 ha (wg SDF), w tym pow. Nadleśnictwa Międzychód – 673 ha.

b) Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032.
Jest to Specjalny Obszar Ochrony (SOO) siedlisk o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej (OZW) obejmujący swym zasięgiem powierzchnię 2 309,03 ha (wg SDF), w tym pow. Nadleśnictwa Międzychód – 727 ha. Dla obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 4 maja 2015 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, poz. 875, ZARZĄDZENIEREGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 4 kwietnia 2016r.zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032)

c) Jeziora Gościmskie PLH080036.
Jest to Specjalny Obszar Ochrony (SOO) siedlisk o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej (OZW) obejmujący swym zasięgiem powierzchnię 2 995,77 ha (wg SDF), w tym pow. Nadleśnictwa Międzychód – 105 ha.

d) Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002
Jest to Specjalny Obszar Ochrony (SOO) siedlisk o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej (OZW) obejmujący swym zasięgiem powierzchnię 15 305,73 ha (wg SDF), w tym pow. Nadleśnictwa Międzychód – 644 ha. Dla obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych (ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKAW GORZOWIE WIELKOPOLSKIM i REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONYŚRODOWISKAW POZNANIUz dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002   ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKAW GORZOWIE WIELKOPOLSKIMIREGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 20 lutego 2017r.zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002).

 e) Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005.
Jest to Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) ptaków obejmujący swym zasięgiem powierzchnię 14 793,28 ha (wg SDF), w tym pow. Nadleśnictwa Międzychód – 941 ha. Dla obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005).

f) Puszcza Notecka PLB300015.
Jest to Obszar Specjalnej Ochrony (OSO) ptaków obejmujący swym zasięgiem powierzchnię 178 255,76 ha (wg SDF), w tym pow. Nadleśnictwa Międzychód – 20 061 ha. Dla obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015).

Akty prawne dot. ww. obszarów Natura 2000:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05.09.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000;                                                

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków;

DECYZJA  KOMISJI z  dnia  10  stycznia  2011  r. w  sprawie  przyjęcia  na  mocy  dyrektywy  Rady  92/43/EWG  czwartego  zaktualizowanego  wykazu  terenów     mających     znaczenie     dla     Wspólnoty     składających     się     na     kontynentalny     region     biogeograficzny;

DECYZJA  WYKONAWCZA  KOMISJI z  dnia  7  listopada  2013  r. w sprawie przyjęcia    siódmego    zaktualizowanego    wykazu    terenów    mających    znaczenie    dla    Wspólnoty  składających  się  na  kontynentalny  region  biogeograficzny,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej (PLH080032),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk obszaru Rynna Jezior Obrzańskich (PLH080002)