Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Międzychód

Nadleśnictwo Międzychód zajmuje powierzchnię 24,7 tys. ha, z czego powierzchnia leśna stanowi 23,9 tys. ha.

Nadleśnictwo Międzychód zajmuje powierzchnię 24,7 tys. ha, z czego powierzchnia leśna stanowi 23,9 tys. ha. W lasach nadleśnictwa dominują siedliska borowe stanowiące ponad 81,4% powierzchni leśnej, a sosna jest podstawowym gatunkiem lasotwórczym. Tereny Nadleśnictwa Międzychód to atrakcyjne miejsca masowego wypoczynku. Zapewniają to m.in. czyste wody jezior Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego, wiele ośrodków rekreacyjnych, łowiska ryb oraz obfitość płodów runa leśnego. Mnogość tych atrakcji stwarza doskonałe warunki dla wszelkich form rekreacji oraz daje możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych o różnorodnej tematyce. Na terenie nadleśnictwa znajduje się wiele form ochrony przyrody: obszary Natura 2000, stanowiska rzadkich i chronionych roślin i zwierząt, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, obszary chronionego krajobrazu, liczne pomniki przyrody, Pszczewski Park Krajobrazowy.

fot. P. GurlagaPowierzchnia 17 215,95 ha, co stanowi 69,58% powierzchni Nadleśnictwa Międzychód to obszar Puszczy Noteckiej. Puszcza Notecka położona w Pradolinie Toruńsko – Eberswaldzkiej jest jednym z największych w Polsce zwartych kompleksów leśnych. To morze sosen urozmaicone śródleśnymi jeziorkami, bagienkami, torfowiskami z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. Zarządzeniem nr 62 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14.X.2004 r. został powołany Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka". Jest to obszar funkcjonalny o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym o pow. ponad 137 tys. ha. Celem działania LKP „Puszcza Notecka" jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach i edukacja leśna społeczeństwa. Od 2007 r. Puszcza Notecka funkcjonuje jako obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB300015.
Puszcza Notecka ma też niebywałą historię. 90 lat temu w wyniku żeru larw strzygoni choinówki uszkodzonych zostało ok. 80% drzewostanów. Odnowienie tej powierzchni zajęło kilkanaście lat. Wspomniane wyżej walory krajobrazowe, przyrodnicze oraz historyczno-kulturowe czynią ten obszar doskonałym do prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej.