Asset Publisher Asset Publisher

Leśny kompleks promocyjny „Puszcza Notecka”

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka" został powołany w 2004 roku. Swoim obszarem obejmuje osiem nadleśnictw (w tym Nadleśnictwo Międzychód) z trzech dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych. Jest największym leśnym kompleksem promocyjnym w Polsce

Cała Puszcza Notecka leży  w Kotlinie Gorzowskiej. Teren ten ukształtowało ostatnie zlodowacenie. Wielkie ilości piasku zostały naniesione przez wodę pochodzącą z topniejącego lądolodu. W taki sposób powstały jedne z  największych wydm śródlądowych na terenie Polski. Puszcza Notecka jest wbrew pozorom bardzo urozmaiconym obszarem.  Wydmy osiągają około 40 metrów wysokości względnej.  Tereny Puszczy porastają głównie lasy sosnowe ze sztucznych nasadzeń. Powodem takiego stanu rzeczy była wielka gradacja strzygoni choinówki, która wystąpiła w pierwszej połowie XX w. Zniszczyła ona 60-70 tys. ha lasów. Ponad 70% obszaru Nadleśnictwa Międzychód stanowi Puszcza Notecka. Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Notecka"  oprócz imponujących rozmiarów kryje w sobie wiele ciekawych historii, pozostałości po nieistniejących osadach i wsiach. 

Droga biegnąca przez Puszczę Notecką (fot. L. Jankowiak)

O składzie gatunkowym Puszczy Noteckiej decyduje wysoki, bo aż 81,5% udział siedliska boru świeżego oraz 11% boru mieszanego świeżego. 

 Ubogi charakter siedlisk sprawia, że puszczańskie drzewostany są podatne na negatywne oddziaływanie różnych czynników. Do najgroźniejszych należą okresowo pojawiające się w formie gradacyjnej owady z grupy szkodników pierwotnych: brudnica mniszka, strzygonia choinówka, barczatka sosnówka, poproch cetyniak oraz boreczniki sosnowe.  Dominujący udział borów sosnowych na ubogich siedliskach sprawia, że Puszcza Notecka jest szczególnie podatna na zagrożenia pożarowe a stosunkowo niska ilość opadów atmosferycznych przyczynia się do powstawania zjawiska suszy oraz związanych z nią szkód w uprawach leśnych.

Drzewostan uszkodzony żerem barczatki sosnówki (fot. A. Winkler)

Najcenniejsze wartości przyrodnicze w Puszczy Noteckiej chronione są m.in. poprzez utworzenie: rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, obszarów chronionego krajobrazu, pomników przyrody, obszarów Natura 2000. Liczne gatunki roślin, grzybów i zwierząt objęte zostały prawną ochroną gatunkową. Powstałe formy prawnej ochrony przyrody reprezentują najcenniejsze fragmenty Puszczy Noteckiej z całym bogactwem flory, z licznymi gatunkami roślin prawnie chronionych oraz fauny z bielikiem i rybołowem, kanią rudą i czarną oraz innymi gatunkami ptaków prawnie chronionych. Z ssaków coraz liczniejszy jest wilk oraz wydra. Z płazów i gadów można tutaj spotkać żólwia błotnego, żmiję zygzakowatą i gniewosza plamistego, ropuchy i żaby a w wodach śródleśnych zbiorników traszkę grzebieniastą.

 
 

 

Wilk (fot. A. Kasprzak)

Puszcza Notecka, pomimo swojego jednorodnego charakteru, może dostarczyć licznych wrażeń estetycznych i krajobrazowych. Możliwości takich doznań stwarzają wyznaczone  szlaki piesze, rowerowe oraz szlak wodny rzeką Wartą. Spełnianie przez lasy wielu funkcji określonych dla LKP „Puszcza Notecka" umożliwiają przyjęte zasady prowadzenia gospodarki leśnej. Zasadniczym celem jest hodowla różnogatunkowych i różnowiekowych drzewostanów, dostosowanych do istniejących siedlisk leśnych, przy zachowaniu istniejącej bioróżnorodności oraz podejmowanie działań zmierzających do odtworzenia naturalnych biocenoz leśnych i nieleśnych. Działania te zostały szczegółowo określone w przygotowanym wspólnie przez wszystkie 3 regionalne dyrekcje Lasów Państwowych Programie gospodarczo-ochronnym dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka".

 

 

Myszołów (fot. S. Paprzycki) 

Przy LKP „Puszcza Notecka" działa Rada Naukowo-Społeczna, złożona z przedstawicieli środowisk naukowych, samorządów, instytucji i organizacji społecznych, ekologicznych, firm zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, przemysłu drzewnego, oświaty, mediów. Jako organ doradczy Dyrektorów RDLP w Szczecinie, Poznaniu i Pile służy pomocą w planowaniu i podejmowaniu działań mających istotne znaczenie dla funkcjonowania LKP.

 Program gospodarczo-ochronny dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Notecka". (plik do pobrania)

Promocja racjonalnej i zrównoważonej gospodarki leśnej to jedno z głównych zadań prowadzonej edukacji przez służby leśne. W  ramach edukacji nadleśnictwo prowadzi lekcje terenowe, lekcje w Ośrodku Ekukacji Ekologicznej w Mokrzcu, spotkania w szkołach. Organizowane są konkursy o różnej tematyce, imprezy okolicznościowe, wystawy. Nadleśnictwa biorą udział w lokalnych festynach urządzając stoiska i prezentując pracę leśników, piękno lasu, a przy okazji edukując uczestników tych imprez.  

  

 

Stoisko LKP „Puszcza Notecka" podczas  obchodów Regionalnych Dni Lasu pod hasłem „Las dla Ludzi" na terenie Nadleśnictwa Międzyrzecz  (fot. H. Perzanowska)