Wydawca treści Wydawca treści

Nabywamy lasy i grunty przeznaczone do zalesienia

Nadleśnictwo Międzychód informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy o lasach, zgodnie z którym kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE SPRZEDAŻĄ LASU LUB GRUNTU

PROSZONE SĄ O KONTAKT

Z NADLEŚNICTWEM MIĘDZYCHÓD

adres e-mail: miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl

tel. 95 – 748 – 20 – 91