Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Nadleśnictwo Międzychód jest jednostką nadzorowaną przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie i działającą w jej zasięgu terytorialnym.

Nadleśniczy jednoosobowo kieruje nadleśnictwem, ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie selekcji i nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody i zagospodarowania turystycznego oraz innych działów zagospodarowania lasu, urządzania lasu, użytkowania lasu oraz sprzedaży drewna. Dział ten prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i  ewidencją gruntów oraz udostępnianiem lasu, a także przygotowuje i obsługuje merytorycznie narady.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w których bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

 

Inżynier nadzoru - w nadleśnictwie pracuje dwóch inżynierów nadzoru. Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość planowania i wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji. Inżynierowie prowadzą również sprawy w zakresie: bhp, aktualizacji bazy opisowej SILP, gospodarki łowieckiej oraz organizują i nadzorują pracę osób odbywających  staż w nadleśnictwie.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo-księgowych. Główny księgowy kieruje działem finansowo-księgowym.

Dział Administracyjno-Gospodarczy zajmuje się całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, administrowaniem nieruchomościami, sporządzeniem i realizacją planów budowy i zakupów środków trwałych i usług oraz planem remontów w zakresie infrastruktury. Działem tym kieruje kierownik, który zajmuje się również ochroną informacji niejawnych i spraw obronnych.

Stanowisko do spraw kadr podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw edukacji leśnej podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należą:  Prowadzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Mokrzcu, prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych.

Stanowisko do spraw administrowania SILP Nadzoruje właściwe działanie sieci i sprzętu informatycznego w leśnictwach i nadleśnictwie. Prowadzi witryny internetowe nadleśnictwa i Biuletynu Informacji Publicznej oraz sprawy związane z zamówieniami publicznymi w zakresie usług leśnych.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie nadleśnictwa.  Straż leśna prowadzi działania prewencyjne i edukacyjne mające na celu ochronę lasów przed szkodnictwem leśnym. Współpracuje z innymi służbami –Policja, Straż Miejska, Straż Rybacka, Straż łowiecka. Posterunkiem Straży Leśnej kieruje i koordynuje wyznaczony przez Nadleśniczego pracownik pełniący funkcję Komendanta Posterunku Straży Leśnej.