Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska u Gospodarki Wodnej oraz Państwo-wego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowego i Komitetu Ochrony Orłów.

Celem projektu jest zatrzymanie spadku oraz uzyskanie wzrostu liczebności rybołowa na terenie Polski.

Projekt dotyczy ochrony gatunku wymienionego w m.in:

  • Załączniku I Dyrektywy Ptasiej.
  • Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (2001) gdzie gatunek ma status VU –gatunek narażony na wyginięcie.
  • Załączniku II konwencji z Bonn
  • Załączniku II konwencji Waszyngtońskiej (CITES).

Rybołów jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej. Obecnie w Polsce jest bardzo nielicznym gatunkiem o wysokim statusie zagrożenia, dla którego utrzymanie stabilnej populacji wymaga podjęcia działań ratunkowych daleko wykraczających poza ochronę bierną. Rybołów jest jednym z najrzadszych lęgowych ptaków szponiastych w Polsce.

Więcej informacji na temat projektu: www.rybolowy.pl.

 

Nadleśnictwo Międzychód jest jednym nadleśnictw, które przystąpiło do ww. projektu.

Działania czynnej ochrony rybołowa realizowane są na terenie obszarów Natura  2000:  Puszcza Notecka PLB300015 oraz Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry PLB080005.

W ramach realizacji projektu w Nadleśnictwie Międzychód :

  • w latach 2018 i 2020 zamontowano 6 sztucznych gniazd dla rybołowa na drzewach,
  • w 2019 r. przy współpracy z Polskimi Sieciami Energetycznymi zamontowano platformę na słupie wysokiego napięcia,
  • w 2019 r. ustawiono zaporę (szlaban), ograniczającą wstęp do ostoi rybołowa,
  • w 2020 r. zamontowano 2 tablice informacyjne: „Fakty o rybołowach”,
  • realizuje się działania edukacyjno-promocyjne i informacyjne dotyczące ochrony rybołowa,
  • prowadzi się ciągły monitoring potencjalnych stanowisk rybołowa w nadleśnictwie pod kątem zasiedlenia sztucznych gniazd.

 

Obecnie na terenie Nadleśnictwa Międzychód jest 11 platform z przeznaczeniem dla rybołowa, z czego 4 zamontowano jeszcze przed przystąpieniem do realizacji projektu. Jedno z drzew, na którym była umocowana platforma wywróciło się na początku 2022 r. na skutek huraganowych wiatrów. W pobliżu tego drzewa natychmiast zamontowano kolejne sztuczne gniazdo. Zostało ono w 2023 r. zasiedlone przez parę rybołowów, która doczekała się potomstwa. To „wielki mały” sukces. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach kolejne gniazda będą zasiedlone przez te ptaki. Wierzymy, że realizacja projektu znacząco przyczyni się do poprawy i wzrostu stanu populacji rybołowa w Polsce.