Zasoby leśne

Obszar Nadleśnictwa Międzychód wg „Regionalizacji przyrodniczo-leśnej 2010" położony jest w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, w Mezoregionie 17 - Puszczy Noteckiej i Mezoregionie Równiny Nowotomyskiej (obręb Gorzyń).

Hodowla lasu

Hodowla lasu to najistotniejszy dział gospodarki leśnej, obejmujący szereg zabiegów odnowieniowych i pielęgnacyjnych, których efektem ma być osiągnięcie możliwie wysokiej produkcyjności, stabilności i ciągłości rozwoju ekosystemów leśnych. Do podstawowych czynności gospodarczych z zakresu hodowli lasu należą:

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Łowiectwo to planowe gospodarowanie populacjami zwierzyny łownej. Obejmuje hodowlę i ochronę zwierzyny oraz polowania i odłowy zgodnie z zasadami selekcji osobniczej i celami ochrony zasobów leśnych.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych