Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Obszar Nadleśnictwa Międzychód wg „Regionalizacji przyrodniczo-leśnej 2010" położony jest w III Krainie Wielkopolsko-Pomorskiej, w Mezoregionie 17 - Puszczy Noteckiej i Mezoregionie Równiny Nowotomyskiej (obręb Gorzyń).

Obszar Nadleśnictwa został ukształtowany w okresie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Grunty Nadleśnictwa leżą na obszarze dwóch wysoczyzn  jeziornych, które dzieli Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka, rozciągająca się po obu stronach rzeki Warty. Większość obrębu Międzychód (bez krańców południowych) usytuowana jest w Kotlinie Gorzowskiej. Jest to puszczańska część Nadleśnictwa, którą tworzą sandry i luźne piaski wydmowe. Teren ten jest silnie pofalowany, miejscami pagórkowaty z dużą ilością wałów wydmowych. Środkową część, o lekko pofalowanym terenie, tworzą głównie piaski dawnych terasów rzecznych. Natomiast obręb Gorzyń (oprócz fragmentów północnych) leży na obszarze moreny dennej, która ma postać pofalowanej równiny z licznymi jeziorami oraz na obszarze moreny czołowej o silnie pofalowanym i pagórkowatym terenie, utworzonym z piasków zwałowych głębokich i glin zwałowych, spiaszczonych w wierzchniej warstwie. Wysokość bezwzględna najwyższego punktu wynosi 116 m n.p.m. i leży obrębie Gorzyń leśnictwo Gorzyń.

Warunki glebowe w nadleśnictwie są bardzo urozmaicone. Na terenie nadleśnictwa sklasyfikowano 18 typów gleb, z czego największą powierzchnię zajmują gleby bielicowe (55,9%) i rdzawe (33,6%). Najsłabsze gleby znajdują się w obrębie Krobielewko, w północnej i zachodniej części obrębu Międzychód oraz płatowo w północnej i środkowej części obrębu Gorzyń, a najżyźniejsze na pozostałych fragmentach obrębu Gorzyń.

Puszcza Notecka z Obrębem Międzychód to teren ubogi w cieki oraz zbiorniki wodne. Na południowym skraju Obrębu Międzychód występuje kilka niewielkich jezior, do których z północy dopływają niewielkie cieki. Obręb Gorzyń posiada typowy krajobraz pojezierny, z dużą liczbą większych jezior oraz terenów bagiennych. Odmienny charakter w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Międzychód posiada dolina rzeki Warty. Pokryta jest ona siecią kanałów, okresowych rozlewisk, które stanowią z rzeką Wartą specyficzny układ.

Dominującym typem siedliskowym w nadleśnictwie jest Bśw 62,7%, przeważają siedliska borowe – 81,4 %, lasy stanowią 17,3 %, mały jest udział Ol i OlJ, łączne 1,3 %.
Bardzo dużym udziałem siedlisk ubogich i średnio żyznych cechują się obręby położone w granicach Puszczy Noteckiej. Zdecydowanie lepszą strukturą siedliskową charakteryzuje się obręb Gorzyń, gdzie dominuje LMśw (34,1%), a siedlisk borowych (głównie BMśw) jest 47,1%.

W składzie gatunkowym drzewostanów zdecydowanie dominuje sosna (93,8%). Są to drzewostany głównie IV i V klasy wieku. Zdecydowanie zaznacza się niedobór cennych gatunków liściastych, takich jak dąb, buk. Jednak zauważalne jest pozytywne zjawisko stopniowego wzrostu udziału gatunków liściastych w strukturze drzewostanów.  Udział łącznie, innych gatunków jest mniejszy od 6 %.

  

Wskaźniki gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Międzychód:

  •  lesistość – 55,11 %
  • przeciętna zasobność – 268 m3/ha
  • przeciętny przyrost miąższości drzewostanu 6,11m3/ha/rok
  • przeciętny wiek – 65 lat
  • 11,77% lasów gospodarczych, 88,13% lasów ochronnych i 0.1% rezerwatów.