Asset Publisher Asset Publisher

Unijny projekt ochrony gatunków i siedlisk…

Nazwa projektu: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

 

 

 

 

 

 

 

Planowany okres realizacji: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

 

Planowany okres realizacji projektu: 2017 – 2023

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 35 944 030,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 25 775 686,30 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 21 909 333,39 zł

 

Nadleśnictwo Międzychód jest jednym z nadleśnictw, które biorą udział w projekcie. Zadania ochronne, które będą realizowane na naszym terenie polegać będą na:

- usuwaniu nalotów drzew i krzewów w celu utrzymania otwartego charakteru zbiorników wodnych (działanie ochronne dla kumaka nizinnego),

- usuwaniu powstającej w trakcie wykonywania zabiegów gospodarczych biomasy w formie obumarłych konarów, gałęzi, czubów i pozostałości potrzebieżowych poza płat siedliska przyrodniczego (działanie ochronne dla sosnowych borów chrobotkowych).

Planowana kwota na realizację tych zadań na terenie Nadleśnictwa Międzychód to 33 299,60 zł netto.