Asset Publisher Asset Publisher

„Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe"

Okres realizacji: 2017-2023 Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 

 

 

 

 

 

 

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe: polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych, zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń, ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych.

Zakres projektu obejmuje wykonywanie działań – najlepszych praktyk w ochronie gatunków i siedlisk, zgodnie z zapisami planów zadań ochronnych, planów ochrony oraz planów urządzenia lasu sporządzonych dla obszarów Natura 2000.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie przeprowadzenie działań ochrony czynnej na ponad 90 obszarach Natura 2000, a przez to wsparcie ponad 30 typów siedlisk przyrodniczych i ponad 30 chronionych gatunków.

Całkowity koszt realizacji projektu: 35 944 030,00 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 25 775 686,30 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 21 909 333,39 zł

Jednostką realizującą projekt z ramienia Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.ckps.lasy.gov.pl/ochrona-gatunkow-i-siedlisk

 Nadleśnictwo Międzychód jest jednym z nadleśnictw, które wzięło udział w projekcie. Zadania ochronne, które zostały realizowane na naszym terenie:

 

  • 1. Usunięcie nalotów drzew i krzewów w celu utrzymania otwartego charakteru 3 zbiorników wodnych i doświetlenia siedliska kumaka nizinnego. Działanie zrealizowano na terenie obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002, zgodnie z planem zadań ochronnych ustanowionym dla tego obszaru przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Prace związane z wycinką nalotów drzew i krzewów wykonano w 2018 i 2023 r.

Fot.1. Pas przy zbiorniku (Nadl.Międzychód, L.Lubikowo) przed usunięciem nalotów drzew i krzewów; 2018 r.

Fot.2. Pas przy zbiorniku (Nadl.Międzychód, L.Lubikowo) po usunięciu nalotów drzew i krzewów; 2018 r.

Fot.3. Pas przy zbiorniku (Nadl.Międzychód, L.Lubikowo) przed usunięciem nalotów drzew i krzewów; 2023 r.

Fot.4. Pas przy zbiorniku (Nadl.Międzychód, L.Lubikowo) po usunięciu nalotów drzew i krzewów; 2023 r.

  •  2. Usunięcie powstającej w trakcie wykonywania zabiegów gospodarczych biomasy w formie                        obumarłych konarów, gałęzi, czubów i pozostałości potrzebieżowych poza płat siedliska przyrodniczego 91T0 - sosnowy bór chrobotkowy. Działanie zrealizowano na terenie obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032, zgodnie z planem zadań ochronnych ustanowionym dla tego obszaru przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Zabiegi prowadzono na pow. 21,82 ha w latach: 2018 i 2022.

Fot.5. Drzewostan (Nadl. Międzychód, L. Nadziejewki) z pozostałościami po zabiegu trzebieży

Fot.6. Drzewostan (Nadl. Międzychód, L. Nadziejewki) po uprzątnięciu pozostałości potrzebieżowych

Fot.7. Drzewostan (Nadl. Międzychód, L. Leszczyny) z pozostałościami po zabiegu trzebieży

Fot.8. Drzewostan (Nadl. Międzychód, L. Leszczyny) po uprzątnięciu pozostałości potrzebieżowych

Całkowity koszt zrealizowanych zadań w Nadleśnictwie Międzychód: 36 664,49 zł brutto

Koszt kwalifikowalny zrealizowanych zadań: 33 948,60 zł netto

Uzyskane dofinansowanie: 28 856,31 zł