Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się 10 użytków ekologicznych – o łącznej powierzchni 38,73 ha

  • „Bagno Radusz" - Zabagnione pastwiska i łąki śródleśne w środkowej części pokryte turzycami, wiosną zalane wodą, miejscami licznie występują: żurawina, wełnianka, torfowce. Miejsce żerowania żurawi. Powierzchnia 2,60 ha.
  • „Makąty" - Rozległe torfowisko silnie podtopione wodą, z występującymi: rosiczką, modrzewnicą, wełnianką, torfowcami. Powierzchnia 9.13 ha.
  • „Bagno" – torfowisko przejściowe z żurawiną, czermienią, wełnianką, nalotem brzozy i sosny na 20%, miejsce lęgowe żurawia. Powierzchnia 4.60 ha.
  • „Między liniami" – porzucone pastwisko porośnięte trzcinami. Powierzchnia 0.75 ha.
  • „Leszczyny" – porzucona łąka porośnięta trzciną i sosną. Powierzchnia 0.59 ha.
  • „ Bagno Aleksandrowo" Torfowisko przejściowe z żurawiną, wełnianką, torfowcami. Powierzchnia 5.14 ha.
  • „Bagno Maszyna " - Kompleks torfowiska przejściowego z torfowcami, żurawiną, wełnianką i niskiego z olsem porzeczkowym, łęgiem Js-Ol oraz szuwarami i oczkami wodnymi. Powierzchnia 8.53 ha.
  • „Bagienko Zamyślin" - mozaika torfowisk przejściowych, turzycowisk i fragmentarycznie wykształconych fitocenoz torfowiskowych. Powierzchnia 2.40 ha.
  • „Bagno Borek" - cenne siedlisko przyrodnicze z torfowcem nastroszonym, odgiętym bardzolicznym bobrkiem trójlistkowym, żurawiną, rosiczką okrągłolistną. Powierzchnia 3.71 ha.
  • „Mszar"- mszar wełninkowy z bagnem zwyczajnym, wełnianką pochwowatą, żurawiną, rosiczką okrągłolistną i torfowcami. Powierzchnia 1.28 ha.

„Makąty" (fot. A. Winkler)